Clicky
Wat is de IGA?

NLAA Logo

Wat is de IGA? #

Sinds de invoering van de FATCA hebben veel landen, waaronder Nederland, een IGA (model 1) gesloten met de VS.

De IGA biedt belangrijke voordelen ten opzichte van de situatie waarin een financiële instelling rechtstreeks zou moeten rapporteren aan de IRS. Naast een beperking van de additionele administratieve lasten van de FATCA en het wegnemen van juridische belemmeringen zal er geen bronheffing van 30% worden ingehouden ten laste van de financiële instellingen gevestigd in het FATCA-partnerland. Alle financiële instellingen in een land met een IGA worden namelijk geacht te voldoen aan de FATCA-verplichtingen.

In de IGA die Nederland met de VS heeft afgesloten is geregeld dat de financiële informatie van de US persons, via de jaarlijkse doorgifte, opgeleverd zal worden aan de Nederlandse belastingdienst en dat de Nederlandse belastingdienst deze informatie vervolgens doorstuurt naar de belastingdienst van de VS (de IRS).

Voor de Nederlandse overheid is het voordeel van de IGA dat deze wederkerig is, hetgeen wil zeggen dat de Nederlandse belastingdienst van de IRS informatie ontvangt over Nederlanders die rekeningen aanhouden bij Amerikaanse banken. Het belang van de VS bij een IGA is tweeledig: (i) in plaats van talloze tegenpartijen in “FFI Agreements” is er slechts één contractpartner, namelijk de overheid; en (ii) voorziet de IGA in rapportage over de rekeninghouders per persoon, met naam en toenaam. De privacy regels in het kader van GDPR zijn omzeild doordat de IGA een bilateraal verdrag is tussen 2 landen.

Opmerkelijk is dat lokale wetgeving in diverse staten van de VS niet toestaat dat er financiële informatie vanuit de VS aan andere landen wordt opgeleverd. De wederkerigheid is dus theoretisch en in de praktijk niet mogelijk!

Natuurlijk staan wij open voor jullie adviezen en hulp bij nog te ondernemen acties!