Clicky
Acties Europees parlement

NLAA Logo

Wat heeft het Europees parlement zoal gedaan? #

Zie de link naar de stukken over FATCA in het Europees parlement.

Een aantal malen zijn er, soms zelfs zeer heftige, hoorzittingen geweest over FATCA en de onrechtvaardigheid die Europese Accidental Americans ondervinden. Met name Nederland en Frankrijk hebben geregeld geprobeerd om de Europese financiële commissie zo ver te krijgen om in een gezamenlijk EU aanpak met de VS te gaan onderhandelen over een oplossing. Resoluties daartoe werden met grote meerderheid van stemmen (sowieso al ongekend in het Europees parlement) aangenomen. Maar helaas, verantwoordelijke personen in de Europese commissies zijn niet in beweging te krijgen. Zij vinden dat de IGA’s een lokale verantwoordelijkheid zijn van de betreffende landen en weigeren gewoon de resoluties vanuit het Europees parlement ten uitvoer te brengen.

Vanuit Nederland is Sophie in ’t Veld (D66) een zeer krachtige voorvechter gebleken in het Europees parlement. Regelmatig heeft zij FATCA en de problemen van de Accidental Americans bepleit en zich zeer kritisch uitgesproken over de uitblijven van acties op de aangenomen resoluties. Op YouTube kan je daar een aantal filmpjes van vinden. Maar daar wordt je niet vrolijk van en het geeft zeker geen positief beeld over de samenwerking en slagvaardigheid van de Europese Unie.

In december 2019 is er eindelijk een brandbrief vanuit de EU aan de VS gestuurd waarin met klem wordt gevraagd om een oplossing voor de FATCA problematiek van Accidental Americans.

In maart 2020 heeft de EU hierop antwoord ontvangen vanuit de VS, Chip Harter (US Department of Treasury) heeft afwijzend gereageerd op de vragen vanuit de EU. Het enige lichtpuntje hier is dat hij nog openstaat voor overleg over de Accidental Americans.

De EU-commissie heeft in april 2020 echter aangegeven dat ze geen reden zien om de strijd met de VS aan te gaan, omdat ze daarvoor van de lidstaten geen bevoegdheid hebben gekregen.

Sophie in ‘t Veld (NL Parlementslid EU) heeft in een brief (april 2020) zeer kritische vragen gesteld over het feit dat de EU-commissie wederom terughoudend en afwachtend heeft gereageerd. Hierbij het linkje naar deze brief >Response to Commission’s statements on situation Accidental Americans

Sophie in ‘t Veld (NL Parlementslid EU) heeft, naar aanleiding van uitspraak van het Europese hof van justitie, in september 2020 vragen gesteld aan de Europese commissie over FATCA in relatie tot GDPR regelgeving.

Oktober 2020; Sophie in ’t Veld heeft vragen gesteld aan de Europese Commissie over het sluiten van rekeningen: >link

November 2020; op 10 november was er weer een hoorzitting van de PETI commissie over de voortgang van de FATCA petitie van JR. Middels een presentatie van JR en Filippo Noseda, de advocaat van het team van Jenny-UK, werden opnieuw harde bewijzen geleverd dat de EU-commissie op de hoogte was van de inbreuk op de fundamentele rechten van de Europese burgers als gevolg van de FATCA-iga, maar daarover in het EU-parlement heeft gelogen en niet tegen heeft opgetreden.

Ook is er geklaagd over het feit dat op deze petitie ingediend in 2016, nog steeds geen enkele voortgang wordt geboekt. Link: >European Commission was aware of fundamental rights issues of FATCA | PETI hearing

Europese commissie zoekt contact met IRS voor overleg over FATCA: >EU Council’s Kreienbaum, to IRS Commissioner Rettig: We need to talk about FATCA

Januari 2021; Sophie in ’t Veld heeft, naar aanleiding van berichten over ‘data-hacks’ bij de IRS vragen gesteld over veiligheid van onze data.

Januari 2021; In een persbericht van 19 januari kondigt de Europese Commissie aan actie te zullen ondernemen tegen onrechtmatige extraterritoriale toepassing van eenzijdige maatregelen door derde landen. De vraag is nu of ze ook de FATCA-IGA’s hieronder zullen vatten.

Januari 2021; Naar aanleiding van de brief van Sophie in ‘t Veld heeft de EU gereageerd: De waakhond voor gegevensbescherming van de Europese Unie bekijkt opnieuw in hoeverre de uitwisseling van informatie over belastingbetalers tussen EU-landen en de Verenigde Staten op grond van de U.S. Foreign Account Tax Compliance Act verenigbaar is met de EU-wetgeving.

Februari 2021; problemen van de Accidental Americans in relatie tot FATCA zijn, n.a.v. de ECOFIN, ook besproken tijdens de >High Level Working Party (Taxation).

Februari 2021; problemen van de Accidental Americans in relatie tot FATCA zijn besproken tijdens de ECOFIN en er zal een gezamenlijke actie vanuit Europa gestart worden, >zie samenvatting vanaf ongeveer 14:00 én vanaf ongeveer 14:11.

April 2021; De EDPB (Europese Data Protection Board) heeft alle lidstaten gevraagd om de data uitwisseling met landen buiten de EU opnieuw te toetsen aan de actuele GDPR regelgeving.

Mei 2021; het Europees Parlement heeft >een resolutie aangenomen waarin het openlijk kritiek uit op de Europese Commissie en de gegevens beschermingsautoriteiten van de EU en de lidstaten met betrekking tot hun behandeling van FATCA. In de petitie (actie 24) wordt ook aangedrongen op toetsing van de FATCA-IGA op basis van de actuele GDPR/AVG regels uiterlijk 30 september 2021.

Juni 2021; Naar aanleiding van de uitspraak van de EDPB is in het Europees Parlement een >resolutie aangenomen waarin wordt aangedrongen op betere beveiliging van onze privacy gegevens. De FATCA-IGA wordt expliciet genoemd in punt 24.

Juli 2021; in antwoord op vragen van Sophie in’t Veld (MEP) heeft de EDPB het standpunt ingenomen dat niet de EDPB, maar de locale Autoriteit Persoondsgegevens actie moeten ondernemen om de FATCA-IGAs opnieuw te toetsen aan de actuele GDPR regels.

Juli 2021; Valerie Hayer (MEP) heeft schriftelijke aan de EU-commissie gevraagd of deze bewijs kan opleveren dat FATCA-data die door de lidstaten aan de VS wordt gestuurd voldoet aan de GDPR regelgeving, of deze bewijs kan leveren dat het banken (ondanks Directive 2014/92/EU) wel is toegestaan rekeningen van Accidental Americans te sluiten en of de commissie bereid is regels aan te passen om een einde te maken aan de oneerlijke situatie waarin Accidental Americans zich bevinden.

Sept 2021; de VS-IRS heeft wederom ontwijkend geantwoord op verzoeken van de Europese Unie om tot oplossingen te komen voor Accidental Americans. Hun voorstel is het overleg hierover te continueren….

Sept 2021; De Europese Commissie Financiën (zijnde de ministers van Financiën van alle lidstaten) had FATCA en het probleem van Acidental Americans weer op de agenda.

Okt 2021; de European Council heeft een nieuw >rapport gepubliceerd over de GDPR/AVG problematiek van de uitwisseling van financiële data ten behoeve van bestrijden van Belastingontduiking.

Okt 2021; de PETI commissie van de EU heeft naar aanleiding van de op 2 sept 2021 gepresenteerde petities >een brief gestuurd aan Didier Reynders, EU Commissaris van Jusititie. In deze brief wordt melding gemaakt van het gebrek aan voortgang/resultaat op het FATCA dossier en wordt aangedrongen op nieuwe initiatieven om te komen tot een oplossing.

Jan 2022; De Europese Commissie heeft >wederom in een schriftelijke reactie aangegeven dat de verantwoordelijkheid voor de FATCA IGA’s en het bewaken van de AVG/GDPR regelgeving niet bij hen ligt, maar bij de lidstaten.

Febr 2022; de CJEU heeft een belangrijke >uitspraak (C-175/20) gedaan (in een andere TAX gerelateerde case) over met name de proportionaliteit van data uitwisseling.

Mei 2022: er was een overleg tussen de Franse voorzitter van de Europese Commissie en de IRS over de problematiek van FACTA en de Accidental Americans en een mogelijke oplossingsrichting.

Juni 2022: Sophie in ’t Veld (MEP) heeft er middels een brief aan de EU commissaris van de EDPB >opnieuw op aangedrongen actie te ondernemen om de Accidental Americans te beschermen tegen de extraterritoriale TAX wetgeving van de VS.

Juli 2022: een delegatie EU parlementariërs heeft in juli een >bezoek gebracht aan de VS om mede namens de PETI commissie te overleggen met Amerikaanse regeringsvertegenwoordigers over onze problematiek en de onbedoelde gevolgen van FATCA voor EU burgers en Amerikanen woonachtig in de EU.

September 2022; afgevaardigden van het Europees Parlement hebben >een verslag gemaakt van hun bezoek (in juli 2022) aan de VS over FATCA en de problematiek van Europese Accidental Americans.

September 2022; een >nieuw onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Europees Parlement en de PETI commissie, bevestigt wederom dat de FATCA-IGAs niet voldoen aan de GDPR/AVG privacy regelgeving.

September 2022; Sophie in ’t Veld heeft de >Europese Commissie gevraagd waarom er nog steeds geen voortgang is op de gevraagde toetsing van de FATCA-IGAs door de Autoriteit Persoonsgegevens van de verschillende lidstaten en welke actie daarop zal worden ondernomen.

Januari 2023: tijdens de EU Peti committee (petitie commissie) vergadering op 25 januari 2023 werd nog eens benadrukt dat onze problematiek nog niet is opgelost. Andrea Liesenfeld, plaatsvervangend hoofd financiële retaildiensten van de Europese Commissie, zei dat de commissie tijdens de bijeenkomst van 7 en 8 februari van het EU-VS Financial Regulatory Forum “zal vragen naar de mogelijkheid voor een meer permanente oplossing” voor problemen die zijn ontstaan door FATCA. Liesenfeld zei dat de EU zal vragen waarom de richtlijnen van US Treasury om sommige van de FATCA-verplichtingen voor buitenlandse banken te versoepelen alleen van toepassing zijn op bankrekeningen die al bestonden in 2014. Yana Toom, een Estse EU parlementslid die vorig jaar een delegatie van de Commissie verzoekschriften naar Washington leidde om FATCA te bespreken, legde uit dat de presidentsverkiezingen van 2024 voor het Europees Parlement en de VS de actie zouden kunnen vertragen.

Maart 2023: De PETI commissie van de EU heeft >aanpassingen geaccordeerd op >het verslag van het bezoek door afgevaardigden van de PETI commissie aan Washington in juli 2022.

April 2023; Sophie in ’t Veld (Euro Parlement) heeft aan de European Data Protection Board (EDPB) weer >kritische vragen over FATCA gesteld.

Mei 2023: Het Europese Parlement heeft opnieuw >een resolutie aangenomen waarin het aandringt op de noodzaak dat alle data uitwisseling met de VS moet voldoen aan de GDPR/AVG regelgeving en wijst de commissie op zijn verantwoordelijkheid daarvoor.

Juli 2023: De Europese Commissie heeft >antwoord gegeven op kritische vragen van de Belgische MP Francois-Xavier Bellamy over de status en de inzet de Commissie op het GDPR / FATCA dossier.

Sept 2023; In >een antwoord op vragen van Europarlementariër Sophie in ’t Veld, heeft de EDBP wederom ontkend een verantwoordelijkheid te hebben om te zorgen voor een consistente uitvoering van de AVG/GDPR regelgeving over alle lidstaten heen.

Jan 2024; Sophie in ’t Veld (MEP) >vraagt EU commissie (weer) om een voortgangsrapportage en standpunt over specifieke GDPR/AVG artikelen in verband met FATCA data doorgifte aan de VS.

Maart 2024; Naar aanleiding van >vragen (in Jan 2023) van Sophie in ’t Veld heeft de Europese Commissie (Didier Reynders) wederom een >ontwijkend antwoord gegeven.

Natuurlijk staan wij open voor jullie adviezen en hulp bij nog te ondernemen acties!