Clicky
Acties NLAA groep

NLAA Logo

Wat hebben wij als Nederlandse Accidental Americans groep zoal gedaan? #

Wij hebben al vele brieven geschreven, e-mails gestuurd en Twitter berichten geplaatst aan leden van de Tweede Kamer, aan het ministerie van Financiën, aan de Nederlandse Vereniging van Banken, aan de Nederlandse media, aan de Europese Centrale Bank en aan leden van het Europees parlement. En we zullen dit blijven doen.

Wij hebben GDPR klachten ingediend bij het centraal orgaan voor bescherming van persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens, en bij de Nationale Ombudsman klachten ingediend over de IGA overeenkomst die de Nederlandse overheid heeft gesloten.

Daarnaast hebben we overleg gepleegd met advocaten die gespecialiseerd zijn in bilaterale overeenkomsten tussen landen en met specialisten die gespecialiseerd zijn in de GDPR regelgeving met betrekking tot de privacy van onze financiële gegevens in relatie tot FATCA.

Wij hebben deelgenomen aan afspraken op het ministerie van Financiën, onder andere ter voorbereiding van het bezoek van staatssecretaris Menno Snel aan de VS in juni 2019

We zijn in november 2019 naar het Europese Parlement geweest om de PETI-hoorzitting over de FATCA-AA petitie te steunen.

We hebben zelfs geprobeerd om een protest bijeenkomst voor het Amerikaans consulaat in Amsterdam te organiseren. Helaas kregen we toen nog te weinig deelnemers op de been.

We hebben geregeld contact met de Franse Association des Américains Accidentels en wisselen met hen ervaringen, te nemen acties en belangrijke contactgegevens uit. Dit omdat we van mening zijn dat we samen sterker staan.

In december 2019 hebben wij de eerste formele hoorzitting bij KIFID over het sluiten van een bankrekening van één van onze leden bijgewoond. Zeer hoopgevend was de juridische onderbouwing van Ellen Timmer. Zij toonde aan dat er voldoende wettelijk bewijs is dat banken ten onrechte bankrekeningen van Accidentals zonder SSN of CLN blokkeren. KIFID moet binnen 90 dagen uitspraak doen.

Op 22 januari 2020 hebben wij tijdens een hoorzitting een presentatie gegeven aan leden van de Tweede Kamer, zie video hieronder.

>link naar videoregistratie van Tweede Kamer hoorzitting FATCA op 22 januari 2020

Op basis van onze presentatie in de Tweede Kamer op 22 januari 2020 hebben wij een bijdrage geleverd aan de brief met 25 vragen die de Tweede Kamer op 20 februari 2020 aan het Ministerie van Financiën heeft gestuurd.

Wij hebben overleg gehad met advocaat Ellen Timmer over de mogelijkheden voor een kort geding tegen de banken. Een voorstel daarvoor hebben wij aan onze leden voorgelegd.

Wij hebben op 25 maart een kritische reactie naar de Tweede Kamer gestuurd n.a.v. de antwoorden van het ministerie van Financiën op de 25 vragen van de Tweede Kamer.

Wij hebben de DNB én de AFM om bevestiging van hun standpunt, zoals verwoord in de 25 antwoorden van het min van Financiën, gevraagd. De DNB heeft in juni 2020 bevestigd dat banken de rekeningen van Accidental Americans zonder SSN of CLN niet mogen sluiten of weigeren. Met dit antwoord van de DNB hebben wij in juni 2020 de AFM opnieuw gevraagd alsnog te reageren.

Ook hebben wij het standpunt van de DNB aan het KIFID gestuurd i.v.m. de lopende Kifid zaken van Accidental Americans.

Na enig aandringen van ons heeft de AFM ook bevestigd dat de bankenrekeningen van Accidental Americans zonder SSN/CLN niet mogen worden geweigerd of gesloten. Ook deze informatie hebben wij weer doorgezet aan het KIFID t.b.v. de klachtenprocedures die daar lopen van diverse Nederlandse Accidental Americans.

In oktober 2020 hebben wij, op het kantoor van Americans Overseas in Amsterdam, een overleg gehad met Helma Lodders over de problematiek en de urgentie om nu écht in te grijpen omdat de banken de rekeningen nu werkelijk aan het sluiten zijn.
Wij roepen iedereen op om ons een e-mail te sturen met jouw persoonlijke ervaringen, denk aan:

  • Hoe/wanneer hoorde je over FATCA en de gevolgen voor jou?
  • Hoe ging/gaat de communicatie met de bank?
  • Wat betekent dit privé en zakelijk voor jou en je gezin?
  • Hoe komt het dat je US person bent, hoe lang was je in de US?

Deze verhalen zullen wij anoniem maken en bundelen voor gebruik naar politiek en media.

November 2020; Op basis van input van onze leden een zwartboek gemaakt en dat aangeboden aan de Tweede Kamer en de media. Vele brieven en e-mails geschreven aan leden van de Tweede Kamer en de media. Aan de Tweede Kamer een aantal kernvragen opgestuurd ter voorbereiding van het debat op 24 november.

Dec 2020: wij hebben overleg gehad met ambtenaren van het ministerie van Financiën over informatie voorziening aan Nederlandse Accidental Americans en FATCA.

Dec 2020; De rechter doet uitspraak; bank mag rekeningen sluiten en basisrekening weigeren. Dat is het gevolg van Nederlandse wetgeving die is aangepast om FATCA in Nederland toepasbaar te maken Zo vlak voor Kerstmis een hele slechte boodschap.

De rechter nuanceerde zijn uitspraak nog wel met:
Ten overvloede overweegt de voorzieningenrechter nog het volgende. Hij begrijpt zeer wel de ongemakkelijke en onverwachte positie waarin de Accidental Americans zich bevinden. Daar komt bij dat onderwerp van breed maatschappelijk (internationaal) debat is of die positie (als gevolg van de in geding zijnde Amerikaanse wetgeving enerzijds en de Nederlandse of andere nationale wetgeving anderzijds) wel wenselijk is en er uit verschillende hoeken wordt aangedrongen op overleg tussen de betrokken overheden, om te bezien of voor die positie een oplossing kan worden gevonden. Dat debat en de ontwikkelingen die daardoor (mogelijk) in gang worden gezet, zijn in hoofdzaak een kwestie van politieke/wetgevende aard. Dit geding en de juridische context die de kwestie daarbinnen heeft gekregen, bieden geen ruimte om aan de wenselijkheid van dat debat en die ontwikkelingen bij te dragen. De rechter is gebonden aan het geldende recht en binnen dat kader moet het oordeel zijn zoals hiervoor overwogen, wat er verder ook van (de wenselijkheid van) de bedoelde oplossing zij.
De minister van Financiën zal de Nederlandse wetgeving moeten aanpassen om zijn beloftes aan de TweedeKamer te kunnen waarmaken.

Februari 2021; telefonisch overleg gehad met ambtenaren van het ministerie van Financiën over het juridisch kader van FATCA en de FATCA-IGA. Zowel Internationale, als Europese en ook Nederlandse wetgeving ter discussie gesteld.

Februari 2021; uiteraard weer een aantal brieven/e-mails geschreven ter voorbereiding én ter evaluatie van de hoorzittingen en brieven in de Tweede Kamer.

April 2021; In verschillende telefonische vergaderingen met het ministerie van Financiën proberen wij de informatie pagina en de Q&A van de belastingdienst zo compleet mogelijk te krijgen. Helaas is het ministerie van Financiën het lang niet op alle punten met ons eens en laat bewust informatie achter (we hebben kritische opmerkingen geplaatst over bijvoorbeeld de rechtsgrond etc.).

Mei 2021; wederom een digitale vergadering gehad met het ministerie van Financiën over de door hen opgestelde “FATCA-informatie” website. Wij zijn echter nog lang niet tevreden hierover en hebben schriftelijk gereageerd.

Juni 2021; Naar aanleiding van het de >jaarlijkse rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) hebben wij contact gezocht met de voorzitter van dit overleg (de DNB) en hem gevraagd de problematiek van de Accidental Americans expliciet op de agenda te zetten.

Juni 2021; Wij hebben het ministerie van Financiën en leden van de Tweede Kamer gevraagd naar de voortgang van het verzoek van de EDPB (april 2021) aan alle lidstaten om de FATCA-IGA opnieuw te toetsen aan de actuele GPRR/AVG regelgeving.

Juli 2021; Naar aanleiding van ons verzoek aan de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens(AP) om o.b.v. de richtlijn van de EDPB de FATCA-IGA opnieuw te toetsen aan de actuele GDPR regelgeving daadwerkelijk actie te ondernemen, heeft de AP geantwoord dat zij daar geen prioriteit aan zullen geven en dat het initiatief daartoe volgens hen bij de EDPB ligt.

Juli 2021; Wij hebben in samenwerking met juridische en financiële experts een EU-petitie ingediend waarin wordt aangetoond dat op basis van Europese wet- en regelgeving (Charter art 21.2, TFEU art 18, regulations en directives) meer dan 1.200.000 Europese burgers (waaronder Accidental Americans) gediscrimineerd worden door Financiële Instellingen. Daarnaast hebben wij vastgesteld dat deze meer dan 1.200.000 Europese burgers blijkbaar (en ten onrechte) niet meer voor 100% Europees staatsburger zijn. Maar wat misschien nog erger is; controlerende en corrigerende instanties van zowel de Europese Unie, als ook in alle lidstaten, grijpen ondanks vele klachten daarover niet in.

Juli 2021; Wij hebben via diverse media het verzoek gedaan om >onze petitie te ondertekenen op de website van de EU.

Juli 2021; Wij hebben voor een uitgebreide uitleg van deze petitie en voor de toegang tot alle documenten en onderliggende bewijzen, een aparte website gemaakt: >https://eupetition-endfatca.eu

Augustus 2021; wij hebben een >aanvulling geschreven op onze petitie waarin we aantonen dat de EU zelf ons ook discrimineert.

Augustus 2021: in de bodemprocedure van RA heeft de rechter een voorlopige uitspraak gedaan in zijn case tegen de Volksbank. De bank moet zeker dit jaar de diensten aan RA continueren, overeenkomstig de afspraak tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de minister van Financiën. EN de bank mag zijn rekeningen niet sluiten op basis van vermoedens van belastingontduiking, maar moet, na gedegen onderzoek, met aantoonbare bewijzen komen.

Augustus 2021: er is bij de Nederlandse belastingdienst een formele klacht neergelegd over het feit dat er in het kader van de FATCA-IGA financiële data verzonden wordt aan de VS en dat dit op basis van de actuele GDPR/AVG regelgeving niet is toegestaan.

Sept 2021; Minister van Financiën heeft aan de TweedeKamer een >voortgangsverslag en een brief over het >aantal Accidental Americans gestuurd. Wij hebben daarop gereageerd met >een lijst van vragen.

Sept 2021; RonaldA heeft zijn petitie >1470/2020 (digitaal) gepresenteerd aan leden van het Europees Parlement.

Sept 2021; wij hebben onze petitie >0323/2021 (digitaal) gepresenteerd aan leden van het Europees Parlement.

Okt 2021; in de rechtszaak van RA zal op donderdag 11 november een openbare zitting plaatsvinden. Wij roepen hierbij onze leden op om Ronald te komen steunen. Gerechtsgebouw; Locatie Amersfoort, Adres: Stationsstraat 81, Amersfoort, Tijdstip: 10:45u – 12:45u. Case: R.Aries/DeVolksbank. Legitimatie en Coronapas noodzakelijk. >kijk hier voor de aanmeldprocedure

Okt 2021; wij hebben een afspraak gehad op de Universiteit van Amsterdam. Het plan is om een groep studenten, onder begeleiding van een hoogleraar, een juridisch “aanvalsplan” te laten maken.

Okt 2021; wij hebben een WOB verzoek ingediend bij het >ministerie van Financiën, bij >de belastingdienst en bij de >Autoriteit Persoonsgegevens. Wij willen zien of en hoe er over FATCA en de problematiek van de Accidental Americans gecommuniceerd wordt intern, onderling en met diverse betrokken instanties.

Natuurlijk staan wij open voor jullie adviezen en hulp bij nog te ondernemen acties!