Clicky
Acties NLAA groep

NLAA Logo

Wat hebben wij als Nederlandse Accidental Americans groep zoal gedaan? #

Wij hebben al vele brieven geschreven, e-mails gestuurd en Twitter berichten geplaatst aan leden van de Tweede Kamer, aan het ministerie van Financiën, aan de Nederlandse Vereniging van Banken, aan de Nederlandse media, aan de Europese Centrale Bank en aan leden van het Europees parlement. En we zullen dit blijven doen.

Wij hebben GDPR klachten ingediend bij het centraal orgaan voor bescherming van persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens, en bij de Nationale Ombudsman klachten ingediend over de IGA overeenkomst die de Nederlandse overheid heeft gesloten.

Daarnaast hebben we overleg gepleegd met advocaten die gespecialiseerd zijn in bilaterale overeenkomsten tussen landen en met specialisten die gespecialiseerd zijn in de GDPR regelgeving met betrekking tot de privacy van onze financiële gegevens in relatie tot FATCA.

Wij hebben deelgenomen aan afspraken op het ministerie van Financiën, onder andere ter voorbereiding van het bezoek van staatssecretaris Menno Snel aan de VS in juni 2019

We zijn in november 2019 naar het Europese Parlement geweest om de PETI-hoorzitting over de FATCA-AA petitie te steunen.

We hebben zelfs geprobeerd om een protest bijeenkomst voor het Amerikaans consulaat in Amsterdam te organiseren. Helaas kregen we toen nog te weinig deelnemers op de been.

We hebben geregeld contact met de Franse Association des Américains Accidentels en wisselen met hen ervaringen, te nemen acties en belangrijke contactgegevens uit. Dit omdat we van mening zijn dat we samen sterker staan.

In december 2019 hebben wij de eerste formele hoorzitting bij KIFID over het sluiten van een bankrekening van één van onze leden bijgewoond. Zeer hoopgevend was de juridische onderbouwing van Ellen Timmer. Zij toonde aan dat er voldoende wettelijk bewijs is dat banken ten onrechte bankrekeningen van Accidentals zonder SSN of CLN blokkeren. KIFID moet binnen 90 dagen uitspraak doen.

Op 22 januari 2020 hebben wij tijdens een hoorzitting een presentatie gegeven aan leden van de Tweede Kamer, zie video hieronder.

>link naar videoregistratie van Tweede Kamer hoorzitting FATCA op 22 januari 2020

Op basis van onze presentatie in de Tweede Kamer op 22 januari 2020 hebben wij een bijdrage geleverd aan de brief met 25 vragen die de Tweede Kamer op 20 februari 2020 aan het Ministerie van Financiën heeft gestuurd.

Wij hebben overleg gehad met advocaat Ellen Timmer over de mogelijkheden voor een kort geding tegen de banken. Een voorstel daarvoor hebben wij aan onze leden voorgelegd.

Wij hebben op 25 maart een kritische reactie naar de Tweede Kamer gestuurd n.a.v. de antwoorden van het ministerie van Financiën op de 25 vragen van de Tweede Kamer.

Wij hebben de DNB én de AFM om bevestiging van hun standpunt, zoals verwoord in de 25 antwoorden van het min van Financiën, gevraagd. De DNB heeft in juni 2020 bevestigd dat banken de rekeningen van Accidental Americans zonder SSN of CLN niet mogen sluiten of weigeren. Met dit antwoord van de DNB hebben wij in juni 2020 de AFM opnieuw gevraagd alsnog te reageren.

Ook hebben wij het standpunt van de DNB aan het KIFID gestuurd i.v.m. de lopende Kifid zaken van Accidental Americans.

Na enig aandringen van ons heeft de AFM ook bevestigd dat de bankenrekeningen van Accidental Americans zonder SSN/CLN niet mogen worden geweigerd of gesloten. Ook deze informatie hebben wij weer doorgezet aan het KIFID t.b.v. de klachtenprocedures die daar lopen van diverse Nederlandse Accidental Americans.

In oktober 2020 hebben wij, op het kantoor van Americans Overseas in Amsterdam, een overleg gehad met Helma Lodders over de problematiek en de urgentie om nu écht in te grijpen omdat de banken de rekeningen nu werkelijk aan het sluiten zijn.
Wij roepen iedereen op om ons een e-mail te sturen met jouw persoonlijke ervaringen, denk aan:

 • Hoe/wanneer hoorde je over FATCA en de gevolgen voor jou?
 • Hoe ging/gaat de communicatie met de bank?
 • Wat betekent dit privé en zakelijk voor jou en je gezin?
 • Hoe komt het dat je US person bent, hoe lang was je in de US?

Deze verhalen zullen wij anoniem maken en bundelen voor gebruik naar politiek en media.

November 2020; Op basis van input van onze leden een zwartboek gemaakt en dat aangeboden aan de Tweede Kamer en de media. Vele brieven en e-mails geschreven aan leden van de Tweede Kamer en de media. Aan de Tweede Kamer een aantal kernvragen opgestuurd ter voorbereiding van het debat op 24 november.

Dec 2020: wij hebben overleg gehad met ambtenaren van het ministerie van Financiën over informatie voorziening aan Nederlandse Accidental Americans en FATCA.

Dec 2020; De rechter doet uitspraak; bank mag rekeningen sluiten en basisrekening weigeren. Dat is het gevolg van Nederlandse wetgeving die is aangepast om FATCA in Nederland toepasbaar te maken Zo vlak voor Kerstmis een hele slechte boodschap.

De rechter nuanceerde zijn uitspraak nog wel met:
Ten overvloede overweegt de voorzieningenrechter nog het volgende. Hij begrijpt zeer wel de ongemakkelijke en onverwachte positie waarin de Accidental Americans zich bevinden. Daar komt bij dat onderwerp van breed maatschappelijk (internationaal) debat is of die positie (als gevolg van de in geding zijnde Amerikaanse wetgeving enerzijds en de Nederlandse of andere nationale wetgeving anderzijds) wel wenselijk is en er uit verschillende hoeken wordt aangedrongen op overleg tussen de betrokken overheden, om te bezien of voor die positie een oplossing kan worden gevonden. Dat debat en de ontwikkelingen die daardoor (mogelijk) in gang worden gezet, zijn in hoofdzaak een kwestie van politieke/wetgevende aard. Dit geding en de juridische context die de kwestie daarbinnen heeft gekregen, bieden geen ruimte om aan de wenselijkheid van dat debat en die ontwikkelingen bij te dragen. De rechter is gebonden aan het geldende recht en binnen dat kader moet het oordeel zijn zoals hiervoor overwogen, wat er verder ook van (de wenselijkheid van) de bedoelde oplossing zij.
De minister van Financiën zal de Nederlandse wetgeving moeten aanpassen om zijn beloftes aan de TweedeKamer te kunnen waarmaken.

Februari 2021; telefonisch overleg gehad met ambtenaren van het ministerie van Financiën over het juridisch kader van FATCA en de FATCA-IGA. Zowel Internationale, als Europese en ook Nederlandse wetgeving ter discussie gesteld.

Februari 2021; uiteraard weer een aantal brieven/e-mails geschreven ter voorbereiding én ter evaluatie van de hoorzittingen en brieven in de Tweede Kamer.

April 2021; In verschillende telefonische vergaderingen met het ministerie van Financiën proberen wij de informatie pagina en de Q&A van de belastingdienst zo compleet mogelijk te krijgen. Helaas is het ministerie van Financiën het lang niet op alle punten met ons eens en laat bewust informatie achter (we hebben kritische opmerkingen geplaatst over bijvoorbeeld de rechtsgrond etc.).

Mei 2021; wederom een digitale vergadering gehad met het ministerie van Financiën over de door hen opgestelde “FATCA-informatie” website. Wij zijn echter nog lang niet tevreden hierover en hebben schriftelijk gereageerd.

Juni 2021; Naar aanleiding van het de >jaarlijkse rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) hebben wij contact gezocht met de voorzitter van dit overleg (de DNB) en hem gevraagd de problematiek van de Accidental Americans expliciet op de agenda te zetten.

Juni 2021; Wij hebben het ministerie van Financiën en leden van de Tweede Kamer gevraagd naar de voortgang van het verzoek van de EDPB (april 2021) aan alle lidstaten om de FATCA-IGA opnieuw te toetsen aan de actuele GPRR/AVG regelgeving.

Juli 2021; Naar aanleiding van ons verzoek aan de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens(AP) om o.b.v. de richtlijn van de EDPB de FATCA-IGA opnieuw te toetsen aan de actuele GDPR regelgeving daadwerkelijk actie te ondernemen, heeft de AP geantwoord dat zij daar geen prioriteit aan zullen geven en dat het initiatief daartoe volgens hen bij de EDPB ligt.

Juli 2021; Wij hebben in samenwerking met juridische en financiële experts een EU-petitie ingediend waarin wordt aangetoond dat op basis van Europese wet- en regelgeving (Charter art 21.2, TFEU art 18, regulations en directives) meer dan 1.200.000 Europese burgers (waaronder Accidental Americans) gediscrimineerd worden door Financiële Instellingen. Daarnaast hebben wij vastgesteld dat deze meer dan 1.200.000 Europese burgers blijkbaar (en ten onrechte) niet meer voor 100% Europees staatsburger zijn. Maar wat misschien nog erger is; controlerende en corrigerende instanties van zowel de Europese Unie, als ook in alle lidstaten, grijpen ondanks vele klachten daarover niet in.

Juli 2021; Wij hebben via diverse media het verzoek gedaan om >onze petitie te ondertekenen op de website van de EU.

Juli 2021; Wij hebben voor een uitgebreide uitleg van deze petitie en voor de toegang tot alle documenten en onderliggende bewijzen, een aparte website gemaakt: >https://eupetition-endfatca.eu

Augustus 2021; wij hebben een >aanvulling geschreven op onze petitie waarin we aantonen dat de EU zelf ons ook discrimineert.

Augustus 2021: in de bodemprocedure van RA heeft de rechter een voorlopige uitspraak gedaan in zijn case tegen de Volksbank. De bank moet zeker dit jaar de diensten aan RA continueren, overeenkomstig de afspraak tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de minister van Financiën. EN de bank mag zijn rekeningen niet sluiten op basis van vermoedens van belastingontduiking, maar moet, na gedegen onderzoek, met aantoonbare bewijzen komen.

Augustus 2021: er is bij de Nederlandse belastingdienst een formele klacht neergelegd over het feit dat er in het kader van de FATCA-IGA financiële data verzonden wordt aan de VS en dat dit op basis van de actuele GDPR/AVG regelgeving niet is toegestaan.

Sept 2021; Minister van Financiën heeft aan de TweedeKamer een >voortgangsverslag en een brief over het >aantal Accidental Americans gestuurd. Wij hebben daarop gereageerd met >een lijst van vragen.

Sept 2021; RonaldA heeft zijn petitie >1470/2020 (digitaal) gepresenteerd aan leden van het Europees Parlement.

Sept 2021; wij hebben onze petitie >0323/2021 (digitaal) gepresenteerd aan leden van het Europees Parlement.

Okt 2021; in de rechtszaak van RA zal op donderdag 11 november een openbare zitting plaatsvinden. Wij roepen hierbij onze leden op om Ronald te komen steunen. Gerechtsgebouw; Locatie Amersfoort, Adres: Stationsstraat 81, Amersfoort, Tijdstip: 10:45u – 12:45u. Case: R.Aries/DeVolksbank. Legitimatie en Coronapas noodzakelijk. >kijk hier voor de aanmeldprocedure

Okt 2021; wij hebben een afspraak gehad op de Universiteit van Amsterdam. Het plan is om een groep studenten, onder begeleiding van een hoogleraar, een juridisch “aanvalsplan” te laten maken.

Okt 2021; wij hebben een WOB verzoek ingediend bij het >ministerie van Financiën, bij >de belastingdienst en bij de >Autoriteit Persoonsgegevens. Wij willen zien of en hoe er over FATCA en de problematiek van de Accidental Americans gecommuniceerd wordt intern, onderling en met diverse betrokken instanties.

Nov 2021: Wij hebben wederom alle politieke stakeholders gemaild met een dringend verzoek om een structurele oplossing. We zijn immers wéér een jaar verder….

Nov 2021; Met de Universiteit van Amsterdam, sectie Belasting recht, hebben wij nu een concrete afspraak dat er in de periode febr 2022 tot juni 2022 een groep 4de jaars studenten een onderzoek zullen doen naar het Accidental Americans vraagstuk. De sectie Europees recht en de sectie Privacy recht moeten nog bevestigen.

Nov 2021; Het ministerie van Financiën en de Autoriteit Persoonsgegevens hebben toegezegd te zullen meewerken aan ons WOB verzoek. Van de Belastingdienst hebben we geen reactie ontvangen, we hebben hen daarom een ingebrekestelling gestuurd.

Dec 2021; in de bodemprocedure van Ronald A >heeft de rechter uitgesproken dat alleen het niet aanleveren van een CLN of SSN onvoldoende argument is om de klant in het kader van de Wwft als belastingontduiker cq witwasser aan te merken én de banken mogen rekeningen met een saldo lager dan $50.000 (ook zonder SSN of CLN) sowieso niet sluiten!

Jan 2022; In samenwerking met de indieners van alle andere FATCA gerelateerde EU petities hebben wij >een brandbrief gestuurd naar de voorzitter van de PETI commissie om meer druk te leggen op het serieus behandelen van onze petities en het ontwijkende gedrag van de Europese Commissie niet langer te accepteren.

Jan 2022; Wij hebben de Tweede Kamerleden gevraagd FATCA en de problemen van de NLAAs hoog op de agenda te zetten bij de kennismaking met de leden van het nieuwe kabinet Rutte IV.

Jan 2022; Wij hebben een kick-off meeting gedaan met de studenten Belastingrecht aan de UvA. Zij gaan de komende maanden, vanuit 4 verschillende invalshoeken, onderzoeken of en hoe wij de vermeende belastingplicht aan de VS kunnen aanvechten. Dit alles onder begeleiding van een hoogleraar Belastingrecht.

Jan 2022; Wij hebben een oproep gedaan aan alle leden om een AVG/GDPR klacht in te dienen bij de belastingdienst en vervolgens bij de AP. Wij hebben tevens een concept klachtbrief beschikbaar gesteld.

Febr 2022; de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft als eerste voldaan aan ons WOB verzoek (van okt 2021) en de gevraagde FATCA en Accidental Americans gerelateerde documenten en correspondentie opgeleverd. Wij gaan deze informatie analyseren. Ook jagen wij het ministerie van Financiën en de Belastingdienst nog na, die hebben het WOB verzoek nog in behandeling.

Febr 2022; een kick-off gedaan met een tweede groep studenten aan de UvA. Deze groep van 4 gaat zich volledig richten op het AVG/GDPR aspect. Vóór de zomer moeten zij hun scriptie afronden. Een andere groep studenten richt zich op het Belastingrecht aspect.

Maart 2022; wij hebben naar aanleiding van de >voortgangsbrief van de minister van Financiën, alle leden van de Tweede Kamer via een brief opnieuw gevraagd om geen genoegen te nemen met deze voortgangsrapportage en >aanvullende vragen te stellen.

April 2022: The IRS geeft toe dat de >FATCA-IGA niet wederkering is. De IRS stuurt geen financiële data naar de landen buiten de VS omdat de financiële instellingen in de VS die informatie niet verschaffen.

Juni 2022: naar aanleiding van ons WOB/WOO verzoek van okt 2021 heeft het ministerie van Financiën een >eerste oplevering gedaan.

Juni 2022: de >WOB oplevering van de AP was volgens ons niet volledig. Onze formele klacht daarover is in behandeling genomen, een gesprek met NLAA heeft plaatsgevonden.

Juni 2022: naar aanleiding van ons WOB/WOO verzoek van okt 2021 heeft de Belastingdienst de >WOB/WOO documenten opgeleverd.

Juli 2022: op 22 juli hebben wij een brief gestuurd naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit nav de toezegging van staatssecretaris Van Rij tijdens het commissie debat op 22 juni om FATCA opnieuw te laten toetsen door de AP. De kern van onze brief zijn enkele juridische knelpunten, de twee belangrijkste knelpunten zijn volgens ons:

 1. Er is geen adequate grondslag voor de gegevensuitwisseling met de VS (artikel 6 AVG).
 2. De doorgifte aan de VS voldoet niet aan de eisen die de AVG stelt aan doorgifte naar landen buiten de EU (hoofdstuk V AVG, met name artikel 46 leden 2 en 3). Daar komt nog bij dat ook niet aan andere eisen wordt voldaan, zoals artikel 5 (minimalisatie-eis), artikel 14 (transparantie) en de eisen van artikel 49 (afwijkingen voor specifieke situaties).

Augustus 2022: De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft >schriftelijk bevestigd dat een SSN of CLN niet verplicht is zolang het saldo onder de $50.000 blijft. Dit komt overeen met de >uitspraak van de rechter in de Ronald Aries case (december 2021).

September 2022; wij hebben aan de leden van de Tweede Kamer commissie Financiën >een reactie gestuurd op de >vierde voortgangsbrief van het ministerie van Financiën.

September 2022; naar aanleiding an de behandeling in de Tweede Kamer commissie Financiën , van de berichten van de VS Treasury, het ministerie van Financiën en de NVB over mogelijke wijzigingen in de FATCA richtlijnen door de VS, hebben wij de Tweede Kamer een >aantal vragen/opmerkingen gestuurd.

September 2022; naar aanleiding van het rapport van >het Europees Parlement, dat wederom bevestigt dat de FATCA IGA niet voldoet aan de GDPR/AVG regelgeving, hebben wij >een mail gestuurd naar de Autoriteit Persoonsgegevens, de Tweede Kamer en Nederlandse media.

September 2022; Vincent Böhre, directeur van de Stichting Privacy First, wees ons op het >gesprek van Tweede Kamerleden Ruben Brekelmans, Ralf Dekker en Derk Jan Eppink met Andy Bender, voorzitter Netherlands-America Foundation (NAF), op 29 september. Wij hebben deze Tweede Kamerleden gevraagd de Accidental Americans problematiek aan de orde te stellen.

September 2022; De Treasury Inspector General for TAX Administration heeft de IRS >op de vingers getikt omdat deze, voor de opslag van financiële en persoonlijke data van US burgers, contracten met CLOUD dienstverleners heeft afgesloten zonder de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen te implementeren. * Wij hebben hierover een mail gestuurd aan de AP. * Filippo Noseda van het Engelse advocatenkantoor Mishcon de Reya heeft >een brief gestuurd naar de EU-EDPB en EU-TAX.

December 2022; status WOB/WOO verzoeken van oktober 2021:

 • AP: heeft n.a.v. ons bezwaarschrift extra documenten opgeleverd.
 • MinFIN: heeft 21-6-2022 eerste oplevering gedaan. Tweede oplevering loopt nog.
 • Belastingdienst: heeft 30-6-2022 opgeleverd. Bezwaarschrift n.a.v. deze oplevering loopt nog.
 • Hierbij >de link naar alle WOB/WOO documenten van de AP, het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst.

Februari 2023: status WOB/WOO verzoeken van oktober 2021:

 • AP: heeft n.a.v. ons bezwaarschrift extra documenten opgeleverd.

 • MinFIN: heeft in februari 2023 de laatste opleveringen gedaan.

 • Belastingdienst: Heeft in 30-6-2022 opgeleverd. Bezwaarschrift n.a.v. deze oplevering is in februari 2023 afgewezen.

 • Hierbij >de link naar alle WOB/WOO documenten van de AP, het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst.

Maart 2023: In de CieFIN commissie van de Tweede Kamer is het >5de FATCA voortgangsverslag van het ministerie van Financiën besproken. Wij hebben de leden vooraf een e-mail gestuurd met onze kritische opmerkingen. Naar aanleiding daarvan zullen er schriftelijke vragen worden gesteld aan de minister.

Mei 2023: het KIFID heeft wederom aangegeven alle openstaande FATCA cases aan te houden tot er helderheid komt vanuit de overheid over nieuwe afspraken met de IRS en de banken.

Mei 2023: De Nederlandse AP heeft aangegeven geen mededelingen te doen zolang het FATCA onderzoek, dat in januari 2023 is gestart, nog loopt.

Juni 2023: in het NPO1 Radio programma Pointer >hebben wij gesproken over de uitspraak van de Belgisch Autoriteit Persoonsgegevens.

Juli 2023: De Nederlandse AP heeft een voortgangsrapportage gestuurd. Ze zijn bezig, maar kunnen nog niet aangeven wanneer ze hun onderzoek afronden.

Okt 2023; Helaas heeft de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens wederom aangegeven onze FATCA case nog niet te kunnen afronden. Nu uitstel tot januari 2024. Zie hier >onze reactie.

Okt 2023; Naar aanleiding van uitspraken van Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens tijdens het parlementair onderzoek naar de toeslagaffaire hebben wij deze >oproep aan hem gedaan.

Jan 2024; In >het jaarlijkse rapport van de US Taxpayer Advocate Service aan het Amerikaanse Congres wordt voor het eerst melding gemaakt van problemen die Accidental Americans ondervinden. Zie vanaf blz 101.

Jan 2024; De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens heeft wederom aangegeven onze case (ingediend in dec 2021) nog steeds niet te kunnen afronden. Nu uitstel tot april 2024.

Febr 2024; Na een lange strijd met de Belastingdienst heeft deze een van onze bestuursleden laten weten dat hij, op basis van het feit dat hij in 1980/1981 als officier heeft gediend in het Nederlandse leger, geen US person is en geen CLN nodig heeft om dat te bewijzen. De Nederlandse Belastingdienst zal van hem daarom geen FATCA gerelateerde data aan de VS sturen. (de Rabobank heeft deze zienswijze inmiddels overgenomen)

Febr 2024; Uit naam van onze belangengroep hebben wij een >petitie, van de Foundation Human Rights in Finance (>HRIF), mede ondertekend. In deze petitie wordt de Tweede Kamer opgeroepen het recht op een betaalrekening te verstevigen.

Maart 2024; Verschillende leden die een formele FATCA klacht hadden lopen bij de Belastingdienst, hebben deze maand een brief ontvangen waarin hun klacht is afgewezen. De belastingdienst blijft van mening dat zij rechtmatig handelt. Wij beraden ons op vervolgstappen.

Maart 2024; Naar aanleiding van de uitspraak van de Nederlandse Belastingdienst in de case van ons bestuurslid heeft de Nederlandse Belastingdienst de GDPR/AVG problematiek weten te ontwijken. Zie >commentaar daarop van jurist Ellen Timmer.

April 2024; Drie leden van onze groep hebben deze week beroep ingesteld bij de rechtbank tegen het besluit van de minister van Financiën over het FATCA verdrag met de Verenigde Staten en de AVG. >zie persbericht.

April 2024; De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onze klacht, over het verzenden van FATCA gerelateerde data aan de Verenigde Staten, afgewezen. Ook individuele leden die zo’n klacht bij de AP hadden lopen hebben een identiek afwijzend besluit ontvangen. Wij beraden ons op vervolg stappen.

Mei 2024; Ellen Timmer heeft namens onze groep een bezwaarschrift ingediend tegen de besluiten die het AP op 11 april 2024 heeft genomen. Onderwerp van dit bezwaar is de verwerking van persoonsgegevens door de minister van Financiën, waarbij de Minister zich beroept op Amerikaanse fiscale wetgeving, de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), en op het verdrag dat Nederland over FATCA met de Verenigde Staten heeft gesloten, het Nederlandse FATCA-verdrag of Nederlandse ‘FATCA-IGA’ . Eisers constateren dat het AP in het Bestreden Besluit belangrijke thema’s onbesproken heeft gelaten.

Natuurlijk staan wij open voor jullie adviezen en hulp bij nog te ondernemen acties!